Η χρηματοδότηση των εργασιών της επιχείρησης, συνήθως περιορίζεται στην ανεύρεση πόρων, ενώ στην πραγματικότητα καθοριστικής σημασίας είναι η εξασφάλιση επαρκούς χρηματοδότησης βάσει οικονομικού προγραματισμού, με

  • Συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα και χρονοδιάγραμμα εκταμιεύσεων
  • Ενδελεχή εξέταση των εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης
  • Βέλτιστο συνδυασμό επλογών ώς προς το σχήμα και το είδος των χρηματοδοτικών εργαλείων

Η 3DE Project αναλαμβάνει την τεχνική υποστήριξη ως προς τον Οικονομικό Προγραμματισμό της εταιρείας σας και την υλοποίηση του μέσω

  • της αποτελεσματικής εκπροσώπησης της προς τους αρμόδιους χρηματοδοτικούς φορείς, συμπεριλαμβανομένης της παρουσίασης του σχετικού προτεινόμενου πλάνου
  • της διαπραγμάτευσης όρων τόσο σε προκαταρκτικό στάδιο όσο και κατά την διαδικασία κατάρτισης των σχετικών συμβάσεων
  • της παρακολούθησης των εκταμιεύσεων σύμφωνα με τους συμβατικά συμφωνηθέντες όρους

3deService Package

Category:Finance
Including: Consulting Services on Financial Planning, Assessment of Alternatives, Tools, Financial Schemes, Negotiation of Terms, Implementation
Valid until:31/1/2022
Area : Attiki, Greece only
Price: Upon receipt of Offering letter