Στην 3DE Project, έχουμε προτεραιότητα να διατηρούμε την ακεραιότητα μας τόσο στις επαγγελματικές επιδιώξεις και συνεργασίες όσο και σε θέματα που αφορούν την παρουσία μας και το προφίλ μας στο κοινωνικό σύνολο και το περιβάλλον. 

Η προτεραιότητα αυτή καθίσταται δέσμευση για την διατήρηση των αξιών που διέπουν τον σύγχρονο κόσμο που ζούμε και εργαζόμαστε όλοι.

Στην 3DE Project πιστεύουμε πραγματικά ότι ο κάθε ένας μπορεί να αποτελεί μια ενσυνείδητη μονάδα που διαθέτει την δυνατότητα να τηρήσει τους όρους ασφαλείας και ανθρωπιάς που έχουν τεθεί για το περιβάλλον αλλά και να επιδράσει θετικά σε αυτό και στο κοινωνικό σύνολο.

Γι αυτό εξετάζουμε και συνεχώς βελτιώνουμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα σε κάθε δράση και σε κάθε πτυχή της καθημερινότητας κατά την διάρκεια της λειτουργίας μας.

Συμμετέχουμε ενεργά σε κάθε περιβαλλοντική δράση ανακύκλωσης και διατηρούμε την συμμόρφωση μας με σχετικές οδηγίες. 

Έχουμε προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό ψηφιοποίησης διαδικασιών, αρχείου και υλικών, που δυνητικά μειώνει την χρήση χαρτιού όπου είναι δυνατό.

Προτιμούμε το ανακυκλωμένο χαρτί σε εκτυπώσεις και φροντίζουμε την επαναφόρτιση κασετών μελάνης στους εκτυπωτές παρά την αγορά νέων.

Χρησιμοποιούμε αποκλειστικά laptop και tablet με αισθητά μικρότερο ενεργειακό αποτύπωμα από τα ενεργοβόρα desktop.

 

Στην 3DE Project θεωρούμε τον εθελοντισμό σαν τον πιο άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο να συνεισφέρουμε στο κοινωνικό σύνολο. 

Συμμετέχουμε σε δράσεις Junior Achievement μέσω της συνεργασίας μα ς με τον Σύνδεσμο Επιχειρηματικότητας Νέων (ΣΕΝ), με την στήριξη προγραμμάτων Εικονικής Επιχειρηματικότητας τόσο σε τάξη όσο και online.

 

Υποστηρίζουμε κορυφαίες οργανώσεις σίτισης και στήριξης αναξιοπαθούντων με συμμετοχή και εθελοντική εργασία κυρίως σε συσκευασία γευμάτων που απευθύνονται τόσο σε τοπικές κοινωνίες όσο και προς τα παιδιά του τρίτου κόσμου (End World Hnger).